Formålet med puljen er at give økonomisk støtte til konkrete initiativer lokalt i Aarhus, så fællesskaberne kan blomstre og give flere lyst til at leve klimavenligt.

Puljen er en del af Aarhus Kommunes klimaplan og administreres af Aarhus Omstiller i Kultur- og Borgerservice.

Hvem har fået støtte? 

På kortet herunder kan du se, hvem der tidligere har fået støtte. I oversigten her kan du læse lidt mere om projekterne.

 

Hvad støtter puljen?

Puljen støtter initiativer, der fremmer eller motiverer til mere klimavenlig adfærd. Det kan være mange forskelligartede initiativer såsom deleløsninger eller fællesskabsarrangementer. Eksempler kunne være:

 • Indkøb af fælles haveredskaber, byggematerialer til fælleshave på villavejen eller blandt beboerne i en boligforening (vedr. boligforeninger - se FAQ)
 • Grønne fællesspisninger
 • Oplægs- og debatarrangementer
 • Vi støtter også gerne biodiversitetstiltag, hvis I kan redegøre for, at det er koblet til klimavenlig adfærd, at initiativet understøtter jeres lokale fællesskab, og at jeres initiativ ikke falder ind under aktiviteter, som andre kommunale puljer mm. allerede støtter – læs mere om dette nedenfor.

Ansøgninger vurderes ud fra følgende kriterier:

 • Fremme af lokale, grønne fællesskaber og aktiviteter
  Projektet skal fremme enten et eksisterende fællesskab eller være med til at skabe et nyt fællesskab omkring grønne handlinger.

 • Klimaeffekt
  Ofte vil det være svært at beregne eller forudsige konkrete klimaeffekter. I jeres ansøgning skal I reflektere over, hvilket potentiale jeres initiativ rummer ift. adfærdsændring hos de deltagende.

Vi sætter derudover pris på:

 • Nytænkning
  Vi ser gerne innovative initiativer, der fx kobler klimaviden med konkrete aktiviteter som en grøn fællesspisning, kulturoplevelse eller redskaber til grønne hverdagshandlinger.

 • Gennemslagskraft
  Initiativet formidles bredt og når ud til mange mennesker. Redegør gerne for, hvordan I forventer at kommunikere om jeres initiativ.

Puljen støtter ikke:

 • Daglig drift – fx leje af lokaler
 • Aflønning af medarbejdere
 • Initiativer der allerede er afholdt
 • Initiativer der ikke har et tydeligt fokus på klima eller grøn omstilling
 • Initiativer med et kommercielt formål eller med en kommerciel aktør som ansøger
 • Ansøgninger med en offentlig institution som afsender
 • Private arrangementer eller ressourcedelingsprojekter
 • Rejser og studieophold
 • Initiativer der går direkte ind under andre relevante puljer i Aarhus Kommune, se længere nedenfor

Målgruppen er nærmest alle former for fællesskaber: Det gør ikke nogen forskel for os om I er en registreret forening, et opgangsfællesskab, et uformelt vej-fællesskab eller et interessebaseret netværk. Det vigtigste er, at I er en lokal gruppe med grønt handlemod til at gøre en forskel

 • Puljen er på 75.000kr per gang. Puljen kan søges 3 gange årligt: ultimo februar, ultimo maj og ultimo oktober.
 • I kan søge op til 10.000 kr. per initiativ.
 • For at komme i betragtning skal jeres initiativ passe i de ovenstående rammer.
 • Næste ansøgningsfrist er: 31. maj 2023 kl. 12.00
 • Hvis en bevilling fra KlimaPuF er delfinansiering til jeres projekt, dvs. at I også har søgt om midler fra andre puljer og fonde, skal disse skrives ind i 'Budgetskabelonen' som en del af ansøgningen.

Du søger puljen gennem ansøgningsportalen ved at klikke på knappen "Ansøg pulje her" længere oppe på siden

Du kan finde en guide til, hvordan du udfylder ansøgningen til puljen ude til højre her på siden.

Behandling af ansøgninger

 • Ansøgningerne gennemgås af et udvalg bestående af 3-4 repræsentanter fra henholdsvis Klima X, Den Grønne Ungdomsbevægelse, Bedsteforældrenes Klimaaktion, Grønne Nabofællesskaber. To medarbejdere fra Aarhus Omstiller er sagsbehandlere.
 • I får svar på jeres ansøgning senest 21 dage efter ansøgningsfristen.
 • For at så mange initiativer som muligt kan modtage støtte, kan det forekomme, at der kun bevilges en del af det ansøgte beløb.
 • Hvis jeres projekt ikke får tildelt puljemidler, vil I få en kort redegørelse for afslaget.

Udbetaling

 • Når I ansøger om udbetaling af midlerne, vil der gå op til 14 hverdage til at få udbetalt bevillingen.

Efter I har gennemført jeres projekt

 • Såfremt I får en bevilling, skal jeres projekt afholdes senest 12 måneder efter I har modtaget jeres bevilling.
 • I er forpligtede til at evaluere jeres projekt gennem et kort spørgeskema samt indsende et par billeder af jeres projekt.
 • Aarhus Kommune har tilsynsforpligtelse, hvorfor I skal opbevare og udlevere bilag og udlæg, såfremt vi får behov for at følge op på jeres projekt. I skal opbevare bilag indtil 5 år efter afviklingen af jeres projekt.
 • Såfremt I får en bevilling, vil I modtage 90% bevillingen i starten af jeres projekt. De sidste 10% vil I få tilsendt, når I har afviklet jeres projekt og vi har modtaget jeres regnskab og ledelseserklæring.
 • Derudover vil vi opfordre jer til at dele jeres viden og erfaringer fra projektet. Det vil vi selvfølgelig gerne hjælpe jer med, så det fx kan lægges op på puljens hjemmeside, Aarhus Omstiller, SoMe mm.

 

I Aarhus Omstiller i Kultur og Borgerservice arbejder vi for og sammen med uddannelses -, kultur – fritids – og foreningslivet og ikke mindst de 350.000 indbyggere i Aarhus Kommune. Kun sammen kan vi nå målet om at skabe et bæredygtigt og CO2-neutralt Aarhus i 2030.

Grønne fællesskaber spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe gode, grønne vaner – det er både mere effektivt, men også sjovere, når vi løfter i flok. Derudover har dansk forskning vist, at medlemmer af grønne fællesskaber i gennemsnit har et 30% lavere CO2-aftryk end gennemsnitsdanskeren!

Grønne fællesskaber er et multitool, ikke bare for den grønne omstilling, men også i arbejdet med større sammenhængskraft i kommunen og mindre ensomhed. Derfor ønsker Aarhus Omstiller at støtte op om de grønne fællesskaber og ildsjæle i Aarhus.

 

 

Der findes en række støttemuligheder for grønne projekter i Aarhus Kommune. Hvis ikke dit projekt passer ind i KlimaPuF, kan du måske søge en af dem:

Kan jeg søge som enkeltperson?

Det er meget vigtigt for os, at I mindst er to mennesker, der er gået sammen om initiativet, da vi tror på, at fællesskabet gør en forskel. Ved ressourcedelingsprojekter skal I derudover indsamle interessetilkendegivelser, som viser, at der er flere i fx nabolaget, der gerne vil bruge det fælles udstyr. I får alle oplysninger desangående, når I går i gang med ansøgningen på ansøgningsportalen.

Hvis du mangler ideer til, hvordan du kan finde nogen, der er med på din idé, kontakt gerne Jessica fra Aarhus Omstiller. Du finder hendes kontaktoplysninger øverst til højre på siden.

 

Hvad vil det sige at være en "lokal" gruppe?

Der skal være en aktivitet lokalt i Aarhus Kommune, som skaber engagement. Indholdsmæssigt må initiativet gerne forholde sig til nationale og internationale problemstillinger.

 

Kan vi søge på vegne af vores boligforening?

Der er nogle juridiske forhold der gør, at vi som Aarhus Kommune ikke må udbetale midler direkte til boligforeninger. Vi kan derfor kun støtte projekter i boligforeninger, hvis det er nogle af beboerne, der søger via deres CPR-nr. eller en anden forening, de har tilknytning til. 

 

Vores projekt er blevet aflyst, hvad gør vi?

Er jeres arrangement blevet aflyst, skal I informere jeres sagsbehandler om dette (vedkommende står nævnt i bevillingsbrevet). Vi vil derefter annullere bevillingen. I er velkomne til at indsende en ny ansøgning, hvis I planlægger et nyt arrangement.


Hvilken rolle spiller Aarhus Omstiller i vores projekt?

Aarhus Omstiller står for administrationen af puljen og er den daglige kontakt ved spørgsmål omkring ansøgningsprocessen mm. I enkelte tilfælde kan Aarhus Omstiller hjælpe med sparring, når initiativet er i gang. Derudover har Aarhus Omstiller en tilsynsforpligtelse ift. de tilskud, der bliver udbetalt. 

Alle eventuelle tilladelser fra myndigheder ifm. projektet, står ansøger selv for og skal kunne dokumentere dette. 

 

Can I apply in English?

Yes, we accept applications in Danish and English. However, the platform where applications need to be uploaded is only available in Danish. Feel free to contact Aarhus Omstiller, if you have troubles with that.